Preskočiť na obsah

 

 

Obsah:

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Základné pojmy
 3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
 4. Cena a spôsob platby
 5. Dodacie podmienky
 6. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia
 7. Alternatívne riešenie sporov
 8. Ochrana osobných údajov
 9. Záverečné ustanovenia

Licenčná dohoda a podmienky používania e-kníh a elektronického obsahu

Podmienky používania

1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a zmluvy o nákupe služieb uzatvorenej na diaľku medzi poskytovateľom služby a klientom.

Objednávkou, nákupom služieb a využívaním webovej stránky potvrdzuje klient aj poskytovateľ služby svoj záväzok riadiť sa týmito VOP.

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť zmluve. Odlišné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Uzatvorením kúpnej zmluvy klient akceptuje, že akékoľvek použitie informácií a služieb a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba v rukách užívateľa a poskytovateľ služby za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

2. Základné pojmy

Poskytovateľ služby je podnikateľ Peter Plichta.

Obchodné meno: Mgr. Peter Plichta

Miesto podnikania: 049 11, Silická Brezová 5 

E-mail: kontakt@peterplichta.com

IČO: 52 365 514

DIČ: 1080515249

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OU-RV-OZP-2019/005018-2, č. živnostenského registra 850-13489 vydal OÚ Rožňava.

Webová stránka: www.peterplichta.com

e-mail: kontakt@peterplichta.com

Klientom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá si objednala a zakúpila služby na webovej stránke poskytovateľa služby.

Predmetom poskytovanej služby je jedna alebo viacero služieb z aktuálnej ponuky tejto webovej stránky. 

Produkt je jeden alebo viacero produktov z aktuálnej ponuky tejto webovej stránky. 

 

2.1. Všeobecné

Vzťahy medzi poskytovateľom služby a klientom neupravené VOP sa riadia občianskym zákonníkom v jeho aktuálnom znení a zákonom o ochrane spotrebiteľa v jeho aktuálnom znení. Vzťahy medzi poskytovateľom služby a klientom – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnenie a odoslanie elektronického formulára na účely objednania služieb na webovej stránke www.peterplichta.com a jej podstránkach.

Odoslaním elektronickej objednávky klient potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia v platnom znení v deň odoslania elektronickej objednávky. Klient sa zaväzuje zadať pravdivé a úplné informácie v elektronickom formulári.

Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb a nepovažujú sa za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany poskytovateľa služby dôjde v deň úhrady celej výšky kúpnej ceny klientom a elektronickým potvrdením prijatia zo strany poskytovateľa služby. Týmto vzniká zmluva na diaľku medzi poskytovateľom služby a klientom. 

Cena je celková cena uvedená v elektronickej objednávke a je pre klienta konečná. 

VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou elektronickej objednávky a tým aj kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. 

3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Klient prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú objednávky. Klient si objednáva predmet služby vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom týchto webových stránok. Klient je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť.

Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP poskytovateľa služby a že s nimi súhlasí. Po odoslaní elektronickej objednávky dôjde klientovi Zálohová faktúra pre platbu za službu. 

Produkty a služby, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným vlastníctvom poskytovateľa služby, preto je klient oprávnený k ich používaniu len na vlastné účely bez šírenia a sprostredkovania tretím osobám.

4. Cena a spôsob platby

Cenník služieb webovej stránky upravuje výšku odplaty za služby, splatnosť odplaty a spôsob úhrady. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP a zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom služby a klientom. 

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeny cenníka a nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia na portály.

Za služby môže klient platiť bezhotovostne prevodom na účet, a to na základe faktúry, ktorá mu bude vystavená na základe záväznej objednávky alebo v hotovosti na mieste poskytnutia služby.

V prípade objednávky služby na faktúru je objednávka záväzným dokumentom oprávňujúci poskytovateľa služby ku požadovaniu úhrady v dohodnutom čase, ako aj klienta ku požadovaniu dodania objednanej služby v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite.

Termín splatnosti faktúry je možné v súlade s požiadavkami dohodnúť individuálne.

Za elektronické knihy a iné produkty môže klient zaplatiť prostredníctvom bezhotovostného prevodu zo svojho účtu, alebo cez platobnú bránu, ktorá umožňuje okamžité a pohodlné zaplatenie.

V prípade bezhotovostného prevodu je služba považovaná za zaplatenú až momentom pripísania finančnej sumy na účet poskytovateľa služby.

5. Dodacie podmienky

Služby môžu byť poskytované na základe dohody klienta a poskytovateľa služby kdekoľvek. Tieto dojednania musia byť jasne špecifikované a odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami. Ak je predmetom predaja ekniha, dodanie sa uskutoční hneď po pripísaní peňazí na účet poskytovateľa služby. 

Klient berie na vedomie, že webové stránky s predajným formulárom nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia poskytovateľa služby. Webové stránky poskytovateľa služby môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

6. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušného ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pri objednaní služieb má klient právo odstúpiť od zmluvy, a to aj bez udania dôvodov najneskôr do 14 dní.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: kontakt@peterplichta.com vyhlásením, že odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku a s priložením zaslanej faktúry.

Klientovi bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcej cene uvedenej na pôvodnej faktúre. Uvedená suma bude vrátená najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na bankový účet klienta. 

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: kontakt@peterplichta.com a to do 14 dní do dňa dodania služby. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

 

Ďalej:

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku klient nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý bol prispôsobený výlučne pre jeho osobnú potrebu.

Klient stráca aj právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom klienta a klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu nemôže od zmluvy odstúpiť.

Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných a reklamačných podmienok sú Podmienky používania a Licenčná dohoda a podmienky používania eKnihy.

Pristúpením k objednávke služieb alebo produktov na našich stránkach alebo zakliknutím políčka súhlasu s týmito obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky na zakúpenie našich poradenských služieb a elektronickej knihy prostredníctvom služieb, klient dáva najavo svoj jednoznačný súhlas so Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami ako aj s Podmienkami používania a s Licenčnou dohodou a podmienkami používania eKnihy.

7. Alternatívne riešenie sporov

Ako klient máte právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kontakt@peterplichta.com), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že poskytovateľ porušil vaše práva.

V prípade sporu medzi poskytovateľom a klientom, ak poskytovateľ na žiadosť klienta o nápravu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní od dňa jej odoslania, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. Ochrana osobných údajov

Odoslaním elektronickej objednávky klient vstupuje do obchodného vzťahu s poskytovateľom služby a udeľuje mu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov, zákonom č. 18/2018 Z. z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za vyššie uvedeným účelom, a to až do písomného odvolania takéhoto súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát klienta, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje nie sú poskytované tretím stranám. Údaje, ktoré klient zadáva pri objednávke, sú nevyhnutné pre jeho identifikáciu. Sú použité na realizáciu celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s klientom.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje chrániť jemu zverené osobné údaje a postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov, zákonom č. 18/2018 Z. z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

 

Poskytovateľ služby a spracovateľ osobných údajov prehlasuje, že:
 • spĺňa všetky zákonné povinnosti, ktoré z GDPR a iných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov vyplývajú;
 • bude spracovávať osobné údaje Klienta v súlade so slovenským právnym poriadkom a v súlade s GDPR;
 • informácie spracováva výhradne v Európskej únii, ktorá zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie,
 • osobné údaje budú spracovávané manuálne, automatizovane a v elektronickej podobe.

Osobné údaje sa spracúvajú od okamihu poskytnutia osobných údajov klienta, potrebných k uskutočneniu obchodnej transakcie alebo pre odber emailov od poskytovateľa služby. Klient udeľuje súhlas s tým, aby mu poskytovateľ služby zasielal informácie o ponukách a novinkách služieb.

Z odberu emailu sa môže klient kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu odhlásiť, a to priamo cez odkaz zo zaslanej e-mailovej správy.

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu odoberania emailov a informácií o novinkách a pokiaľ klient výslovne nepožiadal o ukončenie odberu. Pri ukončení spracovania osobných údajov sa poskytovateľ služby zaväzuje osobné údaje zo záznamov už viac nepoužívať k opätovnému kontaktovaniu klienta. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak alebo poskytovateľ služby nebol upozornený inak, vychádza sa z toho, že do záznamov klient nevkladá zvláštnu kategóriu osobných údajov, v opačnom prípade robí tak na vlastnú zodpovednosť. Bližšie info viď aj v Zásadách ochrany súkromia

9. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi poskytovateľom služby a klientom neupravené týmito VOP sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky:
• Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov,
• GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka).
• Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov,
• Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

Písomnou dohodou medzi poskytovateľom služby a klientom sa môžu zmluvné strany dohodnúť odchylne od ustanovení VOP. V prípade rozporu zmluvy a VOP, majú prednosť zmluvné ustanovenia. Zmluvné vzťahy sa spravujú v VOP účinnými v čase vzniku tohto vzťahu. 

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP uverejnením ich aktualizovaného znenia na web stránke. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2019. Uverejnením nových VOP pôvodné strácajú platnosť.

Licenčná dohoda a podmienky používania e-kníh a Elektronického obsahu

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len „klient“) a podnikateľom Mgr. Peter Plichta (ďalej len „poskytovateľ“), ktorá je súčasťou VOP a upravuje podmienky používania elektronických kníh a iného elektronického obsahu poskytovaných prostredníctvom služieb internetového obchodu peterplichta.com (ďalej len „Služba“). Prosím prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu elektronických kníh a elektronického obsahu. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronickej knihy prostredníctvom Služby dávate najavo svoj súhlas s touto Licenčnou dohodou a podmienkami používania.

Služba. Služba umožňuje Používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie, presety alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len „Elektronický obsah“).

Podporované zariadenia a softvér. Zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie Elektronického obsahu, je uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke www.peterplichta.com. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru. Berie na vedomie, že v prípade diel chránených proti nelegálnemu kopírovaniu šifrovaním – označených formátmi EPUB (Adobe DRM) a PDF (Adobe DRM) – môže tieto diela využívať len prostredníctvom zariadení a softvéru, uvedených v tomto zozname. Poskytovateľ neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť Elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru. 

 

Sprístupnenie Elektronického obsahu:

Po uhradení Poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie Elektronického obsahu, ktoré si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa, Poskytovateľ sprístupní Elektronický obsah Používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Elektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za naplnené.

Používanie elektronického obsahu. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného Elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Používateľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

 

Obmedzenia.

Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Zákaz nelegálneho používania a Výhrada práv. Používateľ nemôže používať Službu ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

 

Zmeny Služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

Ukončenie. Práva Používateľa vyplývajúce z tejto Dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že Používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie Služby alebo Elektronického obsahu a Poskytovateľ môže zamedziť prístupu Používateľa k Službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov Používateľovi.

Oddeliteľnosť. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Zmeny a doplnenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Dohodu na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.peterplichta.com. Využívanie Služby a Elektronického obsahu Používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas Používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody a podmienok používania.

Vyhlásenie o záruke. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa Službu a Elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním Služby alebo Elektronického obsahu Používateľovi vznikne. Služba, Elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so Službou sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Kontakty. Pre komunikáciu ohľadom tejto Dohody môže Používateľ kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na https://www.peterplichta.com/kontakt/

Podmienky používania

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

 • Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje zriaďovateľ, pričom neručí za správnosť a úplnosť informácií publikovaných na internetových stránkach z iných zdrojov, ktoré sú uvedené. Zriaďovateľ môže kedykoľvek meniť informácie na týchto internetových stránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok.
 • Odpovede posielané na otázky užívateľov, ktoré adresujú poskytovateľovi služieb prostredníctvom webových formulárov a iných kontaktných adries, predstavujú osobné stanovisko, názor, poskytovateľa služieb k životnej situácii užívateľov a k ich osobnosti. Je na slobodnom rozhodnutí a zodpovednosti užívateľov, do akej miery ho budú rešpektovať a aplikovať ho vo svojom živote.
 • Návštevníci a užívatelia webových stránok a príslušných sociálnych sietí zriaďovateľa môžu používať ich obsah len informatívne a na vlastné riziko.
 • Zriaďovateľ nie je povinný dozerať na obsah ukladaných informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti poukazujúce na protiprávny obsah informácie. Zriaďovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom jeho stránok. Zriaďovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusii, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetových stránok alebo pridružených profiloch na sociálnych sieťach. Vyhradzuje si právo odstrániť príspevky, ktoré obsahujú akúkoľvek protiprávnu alebo inak neprijateľnú informáciu.