Preskočiť na obsah

 

 

Obsah:

Základné informácie

Spôsoby a účely spracovania osobných údajov

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

1. Základné informácie

Tieto Zásady ochrany súkromia (ďalej len: Zásady) charakterizujú, ktoré z vašich osobných údajov zbierame, ako ich spracúvame a na aké účely používame, ako aj vaše práva súvisiace s vašimi údajmi.

Správca osobných údajov, Mgr. Peter Plichta, Silická Brezová 5, 049 11, kontakt@peterplichta.com, spracúva osobné údaje používateľov svojich služieb a návštevníkov webovej stránky www.peterplichta.com v súlade s platným všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

My rešpektujeme vaše súkromie a spracovávame vaše osobné údaje čestne a v súlade so zákonom, výhradne podľa platných legálnych základov alebo v závislosti od vášho súhlasu.

 

2. Spôsoby a účely spracovania osobných údajov

Webová stránka

Prístup na webovú stránku www.peterplichta.com je bezplatný a nevyžaduje registráciu.

Pri prvom načítaní v prehliadači vás stránka informuje o zásadách používania súborov cookies

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi.

Fotografie

Podľa Zákona 185/2015 Z.z. Autorský zákon: Fotografickým dielom je zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. 

Podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018 je fotografia považovaná za osobitnú kategóriu osobných údajov iba v prípadoch, keď sa používajú technológie na rozpoznávanie tváre.

Fotografia sa stáva osobným údajom, ak je spojená s iným osobným údajom. Z tohto dôvodu webová stránka nebude spájať fotografie s inými osobnými údajmi bez písomného súhlasu dotknutej osoby, prezentuje iba fotografické diela autorskej činnosti.

Poskytovanie služieb

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, príp. telefónne číslo nutne potrebujeme k plneniu zmluvy, t.j. dodanie objednaného tovaru či služby.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Odber noviniek

Ak si želáte prijímať newslettery o našich novinkách a službách, môžete jednoducho prihlásiť vašu e-mailovú adresu do formulára na webovej stránke.

Môžete sa kedykoľvek rozhodnúť pre odhlásenie z prijímania reklamných správ tak, že si zvolíte možnosť odstránenia vášho súhlasu v prijatej reklamnej správe.

Na odber noviniek využívame aplikáciu MailChimp, ktorá má sídlo v USA.

USA je krajina, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primeranú záruky a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmysle zásad GDPR.

Kontakt

Ak nás kontaktujete s nejakou otázkou, poskytnuté údaje spracujeme len do takej miery, aby sme vám mohli poskytnúť žiadanú informáciu. Po odpovedaní na vašu otázku budú poskytnuté informácie vymazané.

Osobné údaje nevyhnutné na vyriešenie sťažností na dodané služby budú uschované len na nevyhnutnú dobu od dátumu prijatia v súlade s nariadeniami spravujúcimi zákazníkove práva.

Výherné hry a žrebovanie cien

Príležitostne organizujeme výherné hry alebo iné súťaže. Osobné údaje, ktoré touto cestou zbierame, spracovávame výhradne na účely výherných hier, t.j. súťaží (napr. uverejnenie mena výhercu, kontaktovanie výhercu, doručenie ceny, atď.). 

Zásady ochrany súkromia ostatných webových stránok / tretích strán

Na tejto webovej stránke nájdete linky na ostatné webové stránky alebo portály. Zásady ochrany súkromia na týchto portáloch sa môžu líšiť od týchto Zásad. Z tohto dôvodu sa prosím oboznámte so zásadami ochrany súkromia platnými na iných portáloch a webových stránkach, sociálnych sietí, t.j. tretích strán.

 

3. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

4. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Kedykoľvek môžete požiadať o informáciu o spracovaní vašich osobných údajov a o uplatnenie nasledujúcich práv:

– prístup k údajom spojených s vami

– úpravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, aby boli vždy pravdivé

– vymazanie osobných údajov (aj bez  oprávnených dôvodov na zachovanie údajov)

– obmedzenie spracovania osobných údajov, napr. v prípade sťažnosti o správnosti osobných údajov, dokým neoveríme ich správnosť

– odstránenie súhlasu na spracovanie údajov (t.j. pri prijímaní reklamačných správ)

Žiadosti, sťažnosti alebo otázky ohľadom spracovania a ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu kontakt@peterplichta.com

V súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov, každá žiadosť/ otázka bude vyriešená tak skoro, ako to bude možné a najneskôr do 30 dní od prijatia.

Ak nás kontaktujete a splníte tieto požiadavky, vynaložíme oprávnené úsilie na potvrdenie vašej identity a zabránime neoprávnenému spracovaniu vašich osobných údajov.

Ak veríte, že vaše práva boli porušené, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR: Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

V prípade, že sa tieto Zásady zmenia, budeme vás o tom na tejto stránke informovať a aktualizujeme dátum poslednej úpravy.

Tieto Zásady boli naposledy upravené 8. 4. 2021.

Ďakujeme za vašu dôveru.