Preskočiť na obsah

Ako môže AI zlepšiť výučbu a vzdelávanie študentov ESL

Čo je ChatGPT?

ChatGPT je chatbot, ktorý používa jazykový model s názvom GPT-3 (skratka pre „Generative Pre-trained Transformer 3“) na generovanie odpovedí na príkazy (prompts) používateľov.  Vedie prirodzenú konverzáciu v anglickom jazyku (a zvládne aj iné jazyky. Možno menej prirodzene).

Jazykový model vyvinula spoločnosť OpenAI, výskumné laboratórium so sídlom v San Franciscu v Kalifornii. Firma chce od roku 2015 podporovať a napredovať vo vývoji umelej inteligencie zodpovedným a prospešným spôsobom. GPT-3 je doteraz jedným z najpokročilejších jazykových modelov OpenAI a získal veľkú pozornosť od výskumníkov, vývojárov a médií z celého sveta.

Môžete ho vyskúšať zadarmo.

AI a jazykové vzdelávanie študentov (ESL)

Učitelia angličtiny ako druhého jazyka (ESL) môžu využiť chatGPT ako nástroj, ktorý študentom pomôže precvičiť si jazykové zručnosti v konverzačnom prostredí.

Učiteľ môže zorganizovať hodinu s chatGPT pre svojich študentov a nechať ich, aby sa striedali v kladení otázok chatbotovi alebo vytváraní výrokov v angličtine. Chatbot by potom odpovedal v reálnom čase a poskytol študentom príležitosť zapojiť sa do autentickej jazykovej výmeny.

ChatGPT je skvelý na doplnenie tradičnej jazykovej výučby. Poskytuje dodatočné príležitostí na precvičovanie pre študentov priamo aj mimo triedy.

Komunikácia prebieha vo webovom rozhraní (prehliadači) a jednotlivé konverzácie sa zobrazujú na ľavej strane. ChatGPT si pamäta predošlé odpovede, nadväzuje na ne, dokáže priznať aj chybu a je schopný sebakorekcie.

chatGPT landing page

5 oblastí kde môžeme AI model chatGPT použiť pri príprave na hodinu

Konverzácia

ChatGPT môžeme použiť na generovanie (otvorených) otázok na danú tému.

Prompt: Tomorrow I am teaching an ESL class (C1 level) on the topic of „Climate change.“ Generate 15 open-ended questions to facilitate the discussion.

ChatGPT môžme použiť na generovanie (otvorených) otázok na danú tému.

Rozšírenie slovnej zásoby

ChatGPT dokáže generovať vety a odseky pomocou rôznych slov zo slovnej zásoby, čo môže študentom pomôcť naučiť sa nové slová v kontexte a rozšíriť si slovnú zásobu.

Prompt: Give me some useful vocabulary on C1 level for the topic, with definitions.

ChatGPT answer

Precvičovanie gramatiky

ChatGPT možeme použiť na generovanie viet so špecifickými gramatickými štruktúrami, čo umožňuje študentom precvičiť si gramatické zručnosti.

Alebo len ako zdroj nápadov na možné oblasti gramatiky.

Prompt: What would be a good grammar area to practice while discussing the topic of climate change?

ChatGPT: While discussing the topic of climate change, there are several grammar areas that you could focus on practicing with your English as a Second Language (ESL) students at the C1 level. Here are a few suggestions:

 • Modal verbs: Modal verbs, such as „can,“ „could,“ „may,“ „might,“ „must,“ „should,“ and „will,“ can be used to express possibility, necessity, obligation, and other modalities in relation to climate change.
 • Passive voice: it is often used when discussing climate change, as it allows the focus to be placed on the action or the object rather than the subject. 
 • Conditionals: such as „if“ and „unless,“ can be used to express hypothetical situations or consequences related to climate change. e

Písanie

ChatGPT generuje text na rôzne témy, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia pre slohové práce alebo ako východiskový bod pre študentov na precvičenie ich písacích zručností.

Prompt: Generate 3 essay titles where the students can demonstrate their understanding of the new vocabulary.

ChatGPT: 

 1. „The Role of Greenhouse Gases in Climate Change: An Analysis of Mitigation Strategies“
 2. „Exploring the Intersection of Climate Change and Sustainability: How Can We Achieve a Balanced Approach?“
 3. „From Carbon Offsets to Renewable Energy: A Comprehensive Look at Solutions to Climate Change“

Lesson plan

Príprava vyučovacej hodiny: ChatGPT môžeme použiť na generovanie lekcií pre jednotlivých študentov alebo malé skupiny. Pri tom berieme do úvahy ich jazykovú úroveň, vzdelávacie ciele a záujmy.

Ako môže AI zlepšiť výučbu a vzdelávanie študentov ESL

Ako teda môže AI pomôcť pri tvorbe materiálov na hodiny anglického jazyka ?

Ak chceme vytvoriť hodinu pomocou chatGPT, musíme sa najprv rozhodnúť o cieľoch a zámeroch lekcie. Vychádzame z potrieb a schopností študentov, ako aj z požiadaviek učebných osnov.

Napríklad, ak sa chceme zamerať na precvičovanie konverzačných schopností, môžeme použiť chatGPT na generovanie konverzačných otázok na rôzne témy.

Ak sa chceme zamerať na rozšírenie slovnej zásoby, môžeme použiť chatGPT na generovanie viet a odsekov pomocou konkrétnych slov zo slovnej zásoby. Nemusíme hľadať a upravovať existujúci text, stroj to spraví za nás.

Môžeme vygenerovať praktické cvičenia a zadania pre študentov. Spolu s kľúčom správnych odpovedí. 

Pri testovaní, model bez chýb vytvoril úlohy typu true or false, multiple choice a gap filling.  

Ukážka

Prompt: Can you show me an example of a customised lesson plan for a 45 minutes lecture with two B2-level students on the topic of work-related idioms? The aim of the class is to learn new phrases, see them in context and practice their usage.

Systém úspešne vytvoril kostru prípravy s návrhmi na časovú organizáciu a obsah vyučovacej hodiny.

Samozrejme, tu som sa nezastavil.

Prompt 1: Can you also generate 8 idioms, as an example with the related exercises?

Prompt 2: Can you create a short article where 5 of these idioms are used?

ChatGPT to zvládol za menej ako minútu. Ako ukážku prikladám PDF predlohu tejto hodiny. 

Celková príprava materiálov aj so zalomením trvala menej ako 10 minút.

Aké sú niektoré úskalia, ktoré by si mal učiteľ uvedomiť pri používaní AI na vzdelávanie študentov ESL

Nedostatok kontextu: ChatGPT generuje text na rôzne témy, ale nemusí vždy poskytnúť dostatočný kontext pre študentov na úplné pochopenie materiálu. 

Nezrovnalosti: ChatGPT je jazykový model AI a nie je dokonalý. Vo vygenerovanom texte môžu byť chyby alebo nezrovnalosti, ktoré treba identifikovať a opraviť.

Prílišné spoliehanie sa na chatGPT: Učitelia by sa mali stále aktívne zapájať do plánovania a poskytovania svojich hodín a mali by používať chatGPT len ako jeden z mnohých zdrojov.

Nedostatok personalizácie: Zatiaľ čo chatGPT môže vytvárať personalizované plány hodín a materiály, je stále dôležité, aby učitelia prispôsobili svoje hodiny potrebám a schopnostiam svojich študentov. 

Faktografické chyby: System presvedčivo prezentuje aj falošné historické a vedecké poznatky. Dôkladnou kontrolou vygenerovaného textu a vykonaním všetkých potrebných opráv môžu učitelia zabezpečiť, aby materiály, ktoré používajú na svojich hodinách, boli pre ich študentov presné a efektívne.

Používanie jazyka: Rovnako ako pri každom materiáli na výučbu jazykov je dôležité zabezpečiť, aby použitá gramatika a slovná zásoba bola presná a vhodná pre úroveň študentov.

Limitovanosť: Jazykový model sa učil na určitom (dosť širokom) množstve dostupných informácií do roku 2020, nepozná nič, čo mu nebolo poskytnuté na učenie, ani to, čo bolo publikované po tomto dátume.

Záver - môže AI zlepšiť výučbu a vzdelávanie študentov ESL?

Ja som presvedčený, že áno. Správny nástroj v správnych rukách vie uľahčiť prácu pri príprave vzdelávacích materiálov.

Naše možnosti sú nekonečné:

 • Vieme generovať nový text na ľubovoľnú tému, prispôsobenú jazykovým zručnostiam našich študentov
 • Z textu vieme generovať ďalšie aktivity pre študentov, a to len pomocou chatových príkazov.
 • Vieme skrátiť a zjednodušiť existujúci článok. (Prompt: Rewrite this article to suit B1 students.)
 • Pomocou iného AI nástroja vieme text premeniť na monológ alebo konverzáciu dvoch ľudí a precvičovať počúvanie
 • Pomocou AI technológií vieme generovať obrázky a rôzny vizualizačné pomôcky.
 • AI už je schopná vytvoriť video podľa našich príkazov

 

Namiesto toho, aby sme sa báli toho, že raz umelá inteligencia prevezme rolu učitela v triede, skúsme ju spoznať a využiť v náš prospeh.

(Poznámka, chatGPT je spoluautorom textu. Ilustračné obrázky som vytvoril pomocou MidJourney.)